ข้อตกลงการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียด เมื่อท่านใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้

ทั่วไป

ชื่อ ไวต้าเฮลธ์ ในที่นี้หมายถึง บริษัท ไวต้าเฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือ และ บริษัท ไวต้า ไลฟ์ ไซแอนเซส จำกัด (Vita Life Sciences Ltd.)

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของไวต้าเฮลธ์ที่นำเสนอในที่นี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงที่บังคับใช้เกี่ยวกับการขายและการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และจะต้องอ่านและศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้เกี่ยวกับรายการธุรกรรม ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใดๆ ที่ให้ไว้ ณ ที่นี้

อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือลบข้อมูล ส่วนประกอบ ฟังก์ชั่นการใช้งาน และ/หรือเนื้อหาที่มีบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการที่ให้ไว้ในที่นี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ข้อความแสดงการปฏิเสธความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล การบริการ และเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดทำผ่านเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ ข้อมูล การบริการ และเนื้อหาอื่นๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแต่เพียงเท่านั้น เพื่อความสะดวกในการปรึกษาหารือกับแพทย์ ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือบุคลากรทางการแพทย์ของท่าน (ต่อไปนี้ เรียกว่า ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ) เกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา ข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในแผ่นพับ ฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีเจตนาเพื่อใช้ทดแทนคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพของท่าน

ท่านไม่ควรใช้ข้อมูลและ/หรือบริการบนเว็บไซต์นี้เพื่อการวินิจฉัยหรือรักษาปัญหา/เหตุทางสุขภาพใดๆ หรือสำหรับการสั่งยาหรือการรักษาอื่นๆ ท่านควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพของท่าน อ่านโดยละเอียดและทำความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือฉลากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ใดๆ ก่อนใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพร ก่อนเริ่มโปรแกรมใดๆ หรือก่อนที่จะทำการรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ บุคคลแต่ละคนแตกต่างกัน และการตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์จำเพาะใดๆ ของบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งอาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ท่านควรปรึกษาแพทย์ ที่ปรึกษาหรือประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพถึงปฏิกิริยาใดๆ ระหว่างยาที่ใช้อยู่และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆ

ไวต้าเฮลธ์ กรรมการผู้บริหาร บริษัทในเครือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือพนักงาน ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อการบาดเจ็บ การสูญเสีย การเรียกร้องความเสียหาย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้ข้อมูล คำแนะนำ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไวต้าเฮลธ์จะดำเนินการตามสมควรโดยไร้ความเสียหายตามที่กล่าวไปแล้วและ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงที่บังคับใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของไวต้าเฮลธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการและผลิตภัณฑ์ของไวต้าเฮลธ์ทั้งหมดมีความแม่นยำและความถูกต้อง

ไวต้าเฮลธ์ไม่รับประกันหรือรับรองว่า ในการเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ จะได้รับส่วนประกอบ ข้อมูล และ/หรือ ฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีอยู่ในนั้นอย่างต่อเนื่องหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่ระบุใดๆ จะได้รับการแก้ไข หรือจะไม่มีความล่าช้า ความล้มเหลว ข้อผิดพลาด หรือข้อมูลที่ส่งผ่านสูญหาย ว่าไม่มีไวรัสหรือคุณสมบัติที่ปนเปื้อนหรือทำลายอื่นๆ จะถูกส่งหรือว่าจะไม่เกิดการเสียหายกับระบบข้อมูลของท่านและเครือข่าย/ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

การเชื่อมโยงจากภายนอก

ลิงค์จากภายนอกหรือถึงเว็บไซต์ภายนอกใดๆ มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่ออ้างอิงเท่านั้น ลิงค์สู่เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอกและดำเนินการโดยบุคคลภายนอกจึงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ไวต้าเฮลธ์ไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันเกี่ยวกับเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ คำกล่าวอ้างของเว็บไซต์เหล่านั้น นอกจากนี้ลิงค์ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้จะไม่ถือว่าเป็นการรับรองหรืออนุมัติเนื้อหาบนเว็บไซต์ของลิงค์ดังกล่าว

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหา แต่ไม่จำกัดเฉพาะตัวอักษร ข้อความ รูปภาพ กราฟิก และการจัดเรียง เป็นทรัพย์สินของ ไวต้าเฮลธ์ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้มีการคัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ แสดงซ้ำ ทำซ้ำ เผยแพร่ โอนถ่าย ขาย หรือดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากไวต้าเฮลธ์

ท่านไม่สามารถใส่ลิงค์เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์อื่นใด เฟรมหรือ “ส่อ” เนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากไวต้าเฮลธ์ การทำซ้ำ การส่งผ่านซ้ำหรือการคัดลอก และ/หรือดัดแปลงเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ กลุ่มไวต้าเฮลธ์ (VitaHealth Group) โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ตามกฎหมาย ซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมาย ไวต้าเฮลธ์ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำซ้ำหรือการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของไวต้าเฮลธ์ และ/หรือเจ้าของบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์

ไม่อนุญาตหรือให้สิทธิ์ในการใช้ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ คัดลอก หรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ที่อยู่บนเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากไวต้าเฮลธ์หรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าบุคคลที่สาม ในทำนองเดียวกันไม่ให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้เพื่อใช้เป็นลิงค์หรือทำเป็นเครื่องหมายลิงค์ใดๆ ไปยังเว็บไซต์ไวต้าเฮลธ์หรือเว็บไซต์อื่นๆ

อื่นๆ

หากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้ถูกพิจารณาว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ได้ บทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกแทนที่โดยบทบัญญัติที่ถูกต้องและบังคับใช้ซึ่งตรงกับเจตนาของบทบัญญัติดั้งเดิมและส่วนที่เหลือของข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขจะยังคงอยู่

ขอสงวนสิทธิใดๆ ที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งไว้ ณ ที่นี้ ไวต้าเฮลธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือลบข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมและจะถูกตีความตามกฎหมายของประเทศไทย การที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ/หรือใช้บริการที่ให้ไว้ ณ ที่นี้โดยไวต้าเฮลธ์ ท่านยินยอมอยู่ภายใต้กฎหมายตามอำนาจศาลเขตราชอาณาจักรไทยในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้

ไวต้าเฮลธ์ไม่ได้นำเสนอส่วนประกอบ ข้อมูล ฟังก์ชั่นการใช้งาน และ/หรือบริการที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ว่าความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในเขตอำนาจศาลอื่นนอกจากประเทศไทย

คุกกี้

ไวต้าเฮลธ์ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพในการเข้าถึงเว็บไซต์เท่านั้น ลูกค้าอาจปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ โปรดทราบว่าหากลูกค้าเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ ฟีทเจอร์บางอย่างอาจทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถเข้าถึงได้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ไวต้าเฮลธ์อาจทำการแก้ไขกฎใดๆ ได้ตลอดเวลา การแก้ไขหรือเพิ่มเติมจะมีผลเมื่อมีการแสดงบน “ไซต์” ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมทั้งหมด