นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ในการติดต่อกับบริษัท ไวต้าเฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ไวต้าเฮลธ์”, “เรา”, “ของเรา”, หรือ “พวกเรา”) ในฐานะลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ สมาชิก และผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่จัดโดยไวต้าเฮลธ์ ท่านอาจถูกขอให้ให้ข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อให้เราสามารถทำรายการกับท่านเพื่อส่งประกาศสำคัญ บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา

คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (“คำชี้แจง”) อาจได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ปรับปรุงใหม่ และ/หรือ แก้ไข ได้ตลอดเวลาตามที่เราเห็นว่าจำเป็น เราขอแนะนำให้ท่านเข้ามาอ่านทบทวนคำชี้แจงนี้บ่อยๆ คำชี้แจงนี้ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ www.vitahealth.co.th (“ไซต์”) และแบบฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดบนไซต์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ธรรมชาติของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวและกฎหมายอื่นที่คล้ายคลึงกัน และอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพศ ที่อยู่ อาชีพ ข้อมูลการติดต่อ และอีเมล

วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้จะถูกรวบรวม ใช้งาน และประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. เพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น และงานกิจกรรมให้แก่ท่าน ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น อีเมล โทรศัพท์พูดคุย ข้อความตัวอักษร หรือโซเชียลมีเดีย
 2. เพื่อทำการส่งประกาศ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ และการตลาดของบริการและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 3. เพื่อประเมินการสมัครของท่านเพื่อและการจัดการเข้าร่วมโปรแกรมและ/หรือการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยไวต้าเฮลธ์
 4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างไวต้าเฮลธ์และท่าน
 5. เพื่อตอบคำถามของท่าน
 6. เพื่อให้ท่านใช้ประโยชน์จากฟีทเจอร์ต่างๆ ของเว็บไซต์เมื่อท่านต้องการ
 7. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา และเพื่อเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ทิศทาง คำสั่งของศาล ตามกฎหมาย คำแนะนำ จดหมายเวียน ประมวลกฎหมายที่บังคับใช้ได้ต่อเรา หรือบริษัทสมาชิกใดๆ ในกลุ่มของเรา

 

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามความสมัครใจ หากไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะส่งผลดังนี้:-

 1. ทำให้เราไม่สามารถแจ้งประกาศ บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ตามที่ร้องขอได้
 2. ทำให้เราไม่สามารถอัปเดตท่านถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด โปรโมชั่น และงานกิจกรรมได้
 3. ทำให้เราไม่สามารถประมวลผลการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมและ/หรือการแข่งขันของท่านได้

 

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้เราไว้จะถูกเก็บเป็นความลับ แต่ในที่นี้ท่านยินยอมและอนุญาตให้เราให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามหมวดหมู่ของคณะหรือบุคคลดังต่อไปนี้:-

 1. บุคคลใดๆ ตามเกณฑ์ทางกฎหมาย;
 2. บริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องของไวต้าเฮลธ์ รวมถึงที่จะจัดตั้งในอนาคต
 3. พันธมิตรทางธุรกิจและบริษัทออนไลน์ในเครือที่ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา
 4. หน่วยงานราชการ หน่วยงานด้านกฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรม
 5. ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา นักบัญชี นักกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินหรือวิชาชีพอื่นๆ
 6. ผู้ให้บริการหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามความจำเป็นหรือตามความเหมาะสม

 

ความคุ้มครอง

เราให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอันดับแรก เราจะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่อธิบายไว้ตามนโยบายนี้ เราใช้มาตรการการบริหารและความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครอง ปกป้อง และรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ให้สูญหาย ไม่ให้ถูกใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง แก้ไขดัดแปลง เข้าถึงหรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ เปลี่ยนแปลง หรือลบล้าง

การโอนถ่ายและการแบ่งปันข้อมูล

เรามุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามใดๆ เราอาจโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังสมาชิกกลุ่มของเราหรือผู้ให้บริการในกรณีที่เราพิจารณาว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลหรือการประมวลผลหรือการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ในประเทศหรือนอกประเทศที่เราจัดตั้งขึ้น ภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับและความปลอดภัยในระดับเดียวกัน

สิทธิ์ของท่านในการเข้าถึงและแก้ไข

ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ ในส่วนนี้ท่านอาจ:

 1. ตรวจสอบว่าเรามีหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
 2. ร้องขอให้เราทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือล้าสมัย
 3. ร้องขอให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล
 4. ร้องขอให้เราระบุหรืออธิบายนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดการ
 5. แจ้งให้เราทราบถึงเจตน์จำนงของท่านในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น และ
 6. ถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนของท่านที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ในแต่ละกรณีภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย เงื่อนไขสัญญา และช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

 

เราจะต้องทำการตรวจสอบตัวตนของผู้ใดก็ตามที่ทำการขอเข้าถึง เพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ให้ข้อมูลของท่านแก่ผู้ใดก็ตามที่ไม่มีสิทธิ์ในข้อมูลนั้น

หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม รวมถึงคำร้องขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอแก้ไข และ/หรือ ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งไปที่:

แผนก : การตลาด
เบอร์ติดต่อ : +603 5569 6323
หมายเลขแฟกซ์ : +603 5569 2393
ที่อยู่อีเมล : marketing@vitahealth.com.my
ที่อยู่ : 23, Jalan Jurunilai U1/20, Hicom Glenmarie Industrial Park,
Seksyen U1, 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia.